Informacja dla osób ubiegających się o odbycie praktyki w OTV Białystok

Osoba ubiegająca się o odbycie praktyki w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Białymstoku winna złożyć następujące dokumenty:

1. Curriculum Vitae
2. Prośbę o odbycie praktyki, w której należy zawrzeć następujące informacje:
• czy praktyka jest obligatoryjna (wymagana przez uczelnię), czy też kandydat stara się indywidualnie o jej odbycie,
• jeśli praktyka jest obligatoryjna, należy podać minimalną ilość godzin lub dni, która jest wymagana do zliczenia praktyki,
• określić termin w jakim kandydat może, lub jest zobowiązany do odbycia i zaliczenia praktyki
• podać do jakiego zawodu praktyka ma przygotowywać czy też jakich umiejętności kandydat winien nabyć podczas praktyk
3. Zgodę lub skierowanie z uczelni na odbycie praktyk w TVP S.A.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do odbycia praktyk w OTV Białystok zostaną o tym poinformowani najdalej w ciągu trzech tygodni, licząc od dnia złożenia w/w dokumentacji. Z uwagi na dużą ilość osób zainteresowanych odbyciem praktyk w naszej firmie, nie informujemy o braku możliwości jej odbycia.

Dokumenty można składać osobiście w kadrach OTV Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dorota.lewczuk@tvp.pl

W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na praktykę w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli: „Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na praktykę w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na praktykę w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli: „Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na praktykę w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”.

Informujemy, że: zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.